Helmers Rorbu

Moderne leilighet i rorbustil. Beliggende i sjøkanten ved fjord og åpent hav ved Stavfjorden i Stavang, Flora kommune.

Rorbuleiligheten er i 1. etasje, og rorbuleilighet 48784 er i 2. etasje. Rorbuleiligheten er meget godt utstyrt med separat kjøkken, trådløs internett, TV med 400 tyske/europeiske/norske kanaler og god standard på møbler. Det er 2 senger som kan settes sammen til en dobbeltseng på soverommet, samt en dobbel sovesofa i stuen, totalt soveplasser til 4 personer. Sengene er av god kvalitet.

Like utenfor rorbua så finnes det umiddelbar tilgang til brygge, båt og overbygd fiskefileteringsbenk med tak, lys og vann. Her har du alle muligheter til å fiske som du måtte ønske; havfiske, fiske i fjorden eller fiske i elv. Det er også mange bademuligheter i området. Du kan grille ved bryggeområdet, hvor det er tilgang til hagemøbler og egen uteterrasse med terrasse-varmer.

Det er 3 båter til utleie, spesifiser hvilken båt du ønsker å leie. Båt nummer 1 er en 17 fots Hansvik med 25 HK Yamaha 4-taktsmotor 5-tomms kartplotter/GPS/ekkolodd. 2 båter av type: Hobby 555 19 fots båter med 50 HK Suzuki 4-taktsmotor, kartplotter/gps/ekkolodd, 8 stangholder (nytt i 2018)

Regatta redningsvester og stangholdere er inkludert i prisen når du leier båt. Ønsker du en havsafaritur med båten Goldfish Tender og med en personlig guide så kan det bestilles. Denne båten er i utgangspunktet kun til guidet turer. Ønsker du å leie ei snekke kan dette forespørres ved bestilling av rorbuleiligheten eller i god tid i forkant.

Det er fiskevann 2 km fra rorbuleiligheten og du kan kjøre hele veien fram. Du kan også kjøpe fiskekort og fiske i elva Svardalselva som ligger i nærheten. Det er også turløype og merket sti til Skålefjellet (964 moh). Turløypa er lett og passer alle. Den lokale butikken er 150 meter i luftlinje fra rorbuleiligheten, med godt utvalg av matvarer og fiskeutstyr. Her får man også kjøpe drivstoff til båtene direkte ved flytebrygge nedenfor butikken.

Stavang har egen fiskeutstyrsbutikk med salg og utleie av fiskeutstyr m.m. på forespørsel. Det er 15 min med båten eller bilen til helleristninger langs sjøen. Og 20-25 min med båten til Florø, hvor det er en stor gjestehavn du kan ha båten liggende mens du tar en tur i byen. Puber på Svanøya 5-6 min med båten eller øya Askrova 10 min med båten.

Området for sjøfiske utenfor Stavang er solrikt, har lite vind og nedbør. Makrell og sildestimer går direkte forbi huset rorbuleiligheten ligger i, og inn i bukta der småbåthavna er, spennende fiskemuligheter. 20 m fra land kan man fiske flyndre på 5-20 m dybde. Området byr på godt fiske etter Steinbit og Breiflabb. Om høsten i september og oktober kan man lyse og rake krabbe (fangstmetode). Man kan kjøre med båten i smule farvann helt til Førde. Det er 30 min med båten til gytefeltet for torsk på Vevring, et av Norges store gytefelt for torsk. Godt sjøfiske hele året, ofte er det stille på sjøen i månedene januar, februar, mars og april, når innsiget av torsken fra havet byr på eventyrlige fiskeopplevelser.

Boat hire

555 Proff
Hobby 555 Proff is the newest member of the Hobby family. It’s a fishing boat perfect for fishing and yarns, as well as rentals.

The boat is 5.55m long and the whole 2.35m wide. It has an internal freeboard of between 66-69cm, which is the best in its market. The storage box in the center can be placed both on the port and on the starboard side. Here’s room for two gas tanks and two batteries for extra power at a lot of consumption. The Boat has double hull, and is unsinkeble. It has a Suzuki 50PS outboard engine. All new 2018 model. GPS inckluded.

 

 

Holiday house on water

Modern apartment in rorbustil. Situated on the seafront of fjord and open sea at Stavfjorden in Stavang, Flora municipality.

There are two rorbu apartments, one is on the 1st floor, with a large bedroom, separate kitchen, living rom, bathroom with shower, and balconys ower the sea. The rorbu apartment on the 2nd floor is very well equipped with separate kitchen, living rom, sauna, large bathroom with shover, balconys just ower the sea, wireless internet, TV with 400 German / European / Norwegian channels and good standard of furniture. There are 2 beds that can be combined into a double bed in the bedroom, as well as a double sofa bed in the living room, total sleeping capacity for 4 people. The beds are of good quality.

Just outside of Rorbua there is immediate access to the pier, boat and covered fish filleting bench with ceilings, lights and water. Here you have all the possibilities to fish as you wish; deep sea fishing, fishing in the fjord or fishing in the river. There are also many swimming possibilities in the area. You can grill at the brewery area, where there is access to garden furniture and its own outside terrace with terrace heaters.

There are 3 boats for hire, specify which boat you want to rent. Boat number 1 is a 17 foot Hansvik with 25 HK Yamaha 4-stroke 5-inch chartplotter / GPS / echo sounder. 2 boats of type: Hobby 555 19-foot boats with 50 HK Suzuki 4-stroke engine, chartplotter / GPS / echo sounder, 8 pole holder (new in 2018)

Regatta life jackets and rod holders are included in the price when renting a boat. If you want a sea charter with the Goldfish Tender boat and with a personal guide, you can order it. This boat is basically for guided tours only. If you wish to rent a Snekke (old wooden Boat), this can be requested by ordering the rorbu apartment or in advance.

There is fishing lake (fresh water with trost) 2 km from the rorbu apartment and you can drive all the way. You can also buy fishing licenses and fishing in the nearby Svardalselva river. There is also a hiking trail and marked trail to Skålefjellet (964 moh). The trail is easy and fits all. The local shop is 150 meters in line from the rorbu apartment, with a good selection of food and fishing gear. Here you can also buy fuel for the boats directly at the floating dock below the shop.

Stavang has its own fishing gear shop with sale and rental of fishing gear, etc. on request. It is 15 min by boat or car for rock carvings along the lake. And 20-25 min by boat to Florø, where there is a large guest harbor you can have the boat lying while taking a trip in the city. Local Pubs at Svanøya 5-6 min by boat or island Askrova 10 min by boat.

The area for sea fishing outside Stavang is sunny, has little wind and rainfall. Mackerel and herring go straight past the house the rorbu apartment is located in, and into the bay where the small boats are exciting fishing possibilities. 20 m from the land you can fish flounder at 5-20 m depth. The area offers good fishing for Steinbit and Breiflabb. In the fall in September and October, you can light and catch the crab (catch method). You can drive the boat in a fjord all the way to Førde. It is 30 min by boat to the cod spawning field at Vevring, one of Norway’s great cod spawning grounds. Good sea fishing all year, often it is quiet at sea in the months of January, February, March and April, when the cod / skrei comes from the osean to reproduce offers adventurous fishing experiences